EN DE

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medapp Spółka Akcyjna

Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 czerwca 2019 roku na mocy uchwały nr 19/2019 odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Ralfa Saykiewicza. 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.