EN DE

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2019 r

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Jednocześnie, Zarząd Medapp S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 3/2019 odstąpiło od głosowania nad punktem 5 porządku obrad, dotyczącym wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7) oraz 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:

20190628_113234_0000121311_0000114697.pdf