EN DE

Zawarcie umów sprzedażowych na rynku USA

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”„Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęły podpisane umowy sprzedaży licencji do aplikacji CarnaLife Holo zrealizowane na rynku amerykańskim w IV kwartale 2019 roku. Emitent z tytułu w/w umów rozpozna przychody ze sprzedaży wynoszące 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Aplikacja CarnaLife Holo obsługuje wszystkie rodzaje danych w systemie DICOM, zwłaszcza tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, angiografię rotacyjną jak też skany echokardiograficzne 3D. Dodatkowo system umożliwia przesyłanie danych w czasie rzeczywistym z obsługiwanych urządzeń medycznych w dowolne miejsce.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  • Krzysztof Mędrala – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęziński – Wiceprezes Zarządu